Guangzhou institute

Хүний нөөц

БНХАУ-д суралцах боломж

Орчинд нь очоод Хятад хэлийг тултал нь сурчих. Дэлхийн хүчирхэг улсын хамгийн том хотуудад суралцахад нь тань бид тусална.

Тэтгэлэгтэй суралцах боломж

Тэмүүлэлтэй, зорилготой, зоригтой бол яг л чамд тохирох хөтөлбөрийг БНХАУ-ын Их Дээд сургуулиудад баклавр, магистр, докторын хөтөлбөрүүдэд 100% үнэгүй тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломжыг олгож байна.

ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 • ХНМ-ын ухагдахуун,
 • ХНМ-ын  судлах зүйл
 • ХНМ-ын функцүүд
 • Байгууллагын хөгжил ба хүний нөөцийн менежмент
 • Хүний нөөцийн үндсэн чиг үүргүүд
 • Хүний нөөцийн менежерийн үүрэг 
 • Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн тухай ойлголт
 • Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн загварууд, түүний хэрэглээ
 • Ажлын шинжилгээний тухай ойлголт
 • Ажлын байрны тодорхойлот 
 • Бүрдүүлэлтийн тухай ойлголт 
 • Бүрдүүлэлтийн мөн чанар
 • Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр
 • Хүний нөөцийн сонголтын мөн чанар, ач холбогдол 
 • Сонголтонд нөлөөлөх хүчин зүйл
 • Сонголтын үе шат
 • Хүний нөөцийн сургалт хөгжил
 • Хүний нөөцийг хөгжүүлэх арга 
 • Албан тушаал ахих төлөвлөлтийн ач холбогдол
 • Албан тушаал ахих үйл явц
 • Албан тушаал ахих үе шат
 • Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
 • Гүйцэтгэлийг үнэлэх арга
 • Хөдөлмөрийн хөлс
 • Хөдөлмөрийн хөлс тогтооход
 • Хөдөлмөрийн хөлсөд нөлөөлөх хүчин зүйл
 • Үйлдвэрчний эвлэлийн тухай
 • Хөдөлмөрийн гэрээ 
 • Хамтын гэрээ
 • Дотоод журам
 • Хөдөлмөрийн сахилга
 • Ажлын байран дахь нийгмийн дарамт шахалт
 • Аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 
 • Хүн хүчний бодлого
 • Дэлхийн улс орнуудын хүний нөөцийн менежментийн ялгаа
 • 1-14 долоо хоногийн хичээл бататгах 

ТА БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ

ХҮСЧ БАЙНА УУ?