Guangzhou institute

Хүний нөөц - 2

БНХАУ-д суралцах боломж

Орчинд нь очоод Хятад хэлийг тултал нь сурчих. Дэлхийн хүчирхэг улсын хамгийн том хотуудад суралцахад нь тань бид тусална.

Тэтгэлэгтэй суралцах боломж

Тэмүүлэлтэй, зорилготой, зоригтой бол яг л чамд тохирох хөтөлбөрийг БНХАУ-ын Их Дээд сургуулиудад баклавр, магистр, докторын хөтөлбөрүүдэд 100% үнэгүй тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломжыг олгож байна.

ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 • Ажил хайх үйл явц
 • Ажил горилоход шаардагдах материалууд
 • Товч танилцуулга, түүний төрөл, танилцуулга бэлдэх зөвлөмж
 • Ярилцлаганд бэлтгэх үйл явц
 • Хөдөлмөр зуучлалын агентлаг
 • Ажлын байрны шинжилгээ ба тодорхойлолт
 • Ажлын шинжилгээ хийх үйл явц, үе шатууд
 • Ажлын шинжилгээ хийх аргуудын харьцуулалт
 • Ажлын шинжилгээний асуулга
 • Ажлын шинжилгээний маягт боловсруулах
 • Бүрдүүлэлтийн гадаад, дотоод эх үүсвэр
 • Ажлын байрны зар байршуулахад анхаарах зүйлс /ажлын байрны нэр, ажлын шаардлагуудын жагсаалт, холбоо барих хаяг, байгууллагаа тодорхойлох/
 • Хаалттай зар
 • Ажилтан шинээр авахад шаардагдах зардал /гадаад зардал, дотоод зардал/
 • Ажил горилогчдын шалгуур үзүүлэлт
 • Товч танилцуулгыг үнэлж, дүгнэх нь
 • Ажлын ярилцлага хийх үйл явц
 • Ажил горилогчдын тэгш эрх, тэгш эрхийн оролцоо
 • Сонгон шалгаруулалтын сорил
 • Ярилцлагын бэлтгэл үе шат
 • Ажилд авах ярилцлагын төрлүүд /нөхцөл байдлын ярилцлага, зан төлөв тодорхойлох ярилцлага, бүрэн бүтэцлэгдсэн ярилцлага, аман ярилцлага/
 • Ярилцлаганд түгээмэл ашиглагддаг 40 асуултууд 
 • Биеийн хүчний чадварын сорил
 • Хувийн зан чанарыг тодорхойлох сорил
 • Ажлын загварчлал
 • Мансууруулах бодисын сорилт
 • Суралцах хэв маяг тодорхойлох тестийн асуулга
 • Сургалтын хэрэгцээний шинжилгээ
 • Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох аргууд /байгууллагын хэрэгцээ, ажлын байрны хэрэгцээ, хүний нөөцийн хэрэгцээний шинжилгээ/
 • Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох асуулга
 • Сургалтын хэрэгжүүлэлт, сургалтын үр дүнгийн үнэлгээ
 • Цалингийн зөрүү
 • Цалингийн давхцал
 • Ажлын бус цаг, өдрөөр сууж ажиллах зөвшөөрөл
 • Цагийн бүртгэл хөтлөх
 • Ажлын цаг ашиглалт
 • Хууль ёсны амралтын өдөр, тухайн үеийн цалингийн тооцоолол
 • Ээлжийн амралт, тооцох арга
 • Ажилд томилох тухай
 • Ажлаас чөлөөлөх тухай
 • Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай
 • Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай
 • Чөлөө олгох тухай
 • Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
 • Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
 • Компаний дотоод үйл ажиллагаа
 • Компаний үйл ажилллагааны төлөвлөгөө, тайлан
 • Дотоод ажлын зохион байгуулалт, сургалт
 • Тамга тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх, хадгалах, бичиг баримт хувилах олшруулах, албан хэрэг хөтлөх, архивын нэгж болгох
 • Байгууллагын нууц, нууцыг тогтоох, нууцыг хамгаалах
 • Нууцлахыг хориглох мэдээллийн хүрээ
 • Байгууллагын нууцтай танилцах
 • Шүүхэд гомдол гаргах
 • Хариуцлага
 • Ажилтныг ажиллах явцад эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт оруулах
 • Химийн бодис, түүний нэгдлүүдийн хүчин зүйлийг хэрэглэдэг ажил үйлчилгээ
 • Хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хүчин зүйл

ТА БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ

ХҮСЧ БАЙНА УУ?